Băng rôn cổ động

Băng rôn cổ động,Băng rôn cổ động,Băng rôn cổ động,Băng rôn cổ động,Băng rôn cổ động,Băng rôn cổ động,Băng rôn cổ động,Băng rôn cổ động,Băng rôn cổ động

+    Xây dựng ý tưởng, chủ đề cho sự kiện căn cứ theo mục đích tổ chức của khách hàng. 
+    Xây dựng kế hoạch chi tiết bao gồm: thời gian, địa điểm, quy mô treo băng rôn. + Xin giấy phép thực hiện với các cơ quan chức năng.